viagra jelly cheap generic laviagraes.com

Noteikumi

Minētie noteikumi ir detalizēts skaidrojums Biedrības “YFU-Latvija” (turpmāk – Sabiedrība) biedru vispārīgajiem noteikumiem, kas tiek pievienoti Līgumam, ar kuru Biedrs iestājas Sabiedrībā. Dažās valstīs papildus ir pieņemti specifiski noteikumi, tāpēc ir svarīgi, lai biedrs pēc ierašanās Programmas valstī pie YFU pārstāvja vai birojā noskaidrotu attiecīgās valsts noteikumus.


ALKOHOLS: Biedram ir jāievēro Programmas valsts likumdošana attiecībā un noteikto minimālo vecumu alkohola lietošanai vienlaicīgi ņemot vērā arī viesģimenes noteiktās prasības attiecībā uz alkohola lietošanas ierobežojumiem. Biedri nedrīkst lietot alkoholu tādā daudzumā, kas nostāda viņus pašus, viesģimenes vai YFU neērtā un nepiedienīgā situācijā. Pamatojoties uz šī noteikuma pārkāpšanu var tikt pieņemts lēmums par Biedra atskaitīšanu no Programmas.
 

NARKOTIKAS: Biedriem ir aizliegts pirkt, pārdot, uzglabāt vai lietot narkotiskās vielas, kas ir aizliegtas viņu mītnes zemē vai Programmas valstī. Tostarp marihuāna, LSD, kokaīns u.c. Par šo noteikumu pārkāpumu nekavējoties Programma pirms termiņa tiek pārtraukta. Par pierādītu pārkāpumu parasti uzskata psihiskā stāvokļa acīmredzamību, Biedra atzīšanos narkotiku lietošanā vai droša liecinieka sniegtu liecību, kas apliecina, ka Biedrs ir uzglabājis vai lietojis narkotikas.
 

KONFIDENCIALITĀTE: YFU strādā, pamatojoties uz informācijas konfidencialitātes principiem. Gadījumos, kad ir nepieciešama palīdzība Biedram, informācija tiek sniegta piesardzīgi un atbilstoši nepieciešamībai. Konfidenciāla informācija un sensitīvie dati netiek sniegti personām ārpus YFU organizācijas un biroja.
PRIVĀTĪPAŠUMS: Jāievēro Biedra privātīpašuma tiesības, kā arī Biedram ir jārespektē viesģimenes privātīpašums.
 

KONSULTĀCIJAS: YFU nepieciešamības gadījumā piedāvā konsultācijas Biedram, viesģimenēm un Biedra likumiskajiem pārstāvjiem. Konsultācijas parasti sniedz YFU kontaktpersonas, bet nepieciešamības gadījumos ir iespējams saņemt padomus un profesionālu palīdzību no YFU biroja vai speciālistiem. Ja Biedram ir kāda problēma, viņam vienmēr vispirms vajadzētu par to izrunāties ar savu viesģimeni. Ja tas neizdodas, tad būtu jākontaktējas ar savu kontaktpersonu Programmas valstī. Ja Biedrs nespēj komunicēt ar savu kontaktpersonu vai rast problēmas risinājumu, viņam ir jāzvana uz Programmas valsts YFU biroju.
 

KONTAKTI AR VECĀKIEM, DRAUGIEM, DZIMTENI: Biedri Programmas īstenošanas laikā nedrīkst braukt uz mājām apmaiņas gada laikā, izņemot īpašus gadījumus (tuvinieku nāves vai ļoti smagas saslimšanas gadījumā). Ierodoties Programmas valstī ir svarīgi pēc iespējas ātrāk informēt ģimeni dzimtenē par pirmajiem iespaidiem Programmas valstī. Biedra likumiskajiem pārstāvjiem un ģimenei vajadzētu regulāri tikt informētai par Biedra aktivitātēm Programmas valstī, lai labāk izprastu Programmas īstenošanas mērķi un radītu drošības sajūtu par to, ka viss ir kārtībā. Pārlieku intensīvi kontakti palielinās ilgas pēc dzimtenes. Protams, ir svarīgi Biedram Programmas īstenošanas laikā saglabāt kontaktus ar vecākiem, ģimeni un draugiem, tomēr pārlieku intensīva komunikācija ar dzimteni var izraisīt nopietnas adaptēšanās problēmas Programmas valstī, kas var novest pie piespiedu pirmstermiņa Programmas īstenošanas pārtraukšanas. Gadījumā, ja YFU uzskatīs, ka Biedrs pārlieku bieži kontaktējas ar savu ģimeni un draugiem dzimtenē, un tas rada problēmas Biedra veiksmīgam pielāgošanās procesam, tad YFU lūgs Biedru un viņa ģimeni samazināt kontaktu intensitāti. Gadījumā, ja komunikācijai ar draugiem un ģimeni tiek izmantots viesģimenes tālrunis, tad Biedriem pašiem jāapmaksā tālsarunas, neraugoties uz to izcenojumu. Ne viesģimenes, ne YFU neapmaksās telefona rēķinus par Biedra zvaniem uz ārzemēm vai citām pilsētām Programmas valstī. Ģimenei un draugiem nav ieteicams apmeklēt Biedru Programmas īstenošanas laikā, jo īpaši pielāgošanās procesa laikā. Apmeklējums būs kā traucējums attiecību nodibināšanas procesam ar viesģimeni un var negatīvi ietekmēt Biedra un viesģimenes apmaiņas gada pieredzi. Viesošanās var novest pie tik nopietnām pielāgošanās grūtībām, ka YFU ir jāpieņem lēmums par Programmas īstenošanas pārtraukšanu. Ģimenei un draugiem, kuri ir nolēmuši apmeklēt Biedru Programmas valstī, ir jāsaņem atļauja no Sabiedrības par pašu apciemojumu un tā laiku. Viesģimenēm nav pienākums rūpēties par Biedra ģimenes un draugu izmitināšanu, ēdināšanu un transportēšanu Programmas valstī. Biedram ir jāievēro ceļošanas noteikumi, kas ir pieņemti Programmas valsts YFU organizācijā.
 

BĪSTAMĀS AKTIVITĀTES: Biedriem ir jāievēro visi Programmas valstī pastāvošie drošības noteikumi un normatīvais regulējums, piedaloties jebkura veida fiziskās aktivitātēs (ķiveres, braucot ar standarta velosipēdu, drošības vestes, burājot vai braucot ar laivu utt.). YFU patur sev tiesības aizliegt Biedram piedalīties jebkura veida fiziskās aktivitātēs, ja uzskata, ka tās ir pārāk bīstamas Biedra veselībai un dzīvībai. Stingri aizliegtas šādas aktivitātes: planierisms, lēkšana ar izpletni, privātas lidmašīnas pilotāža, lēkšana ar gumiju, burāšana ar izpletni ( motorlaiva velk izpletni), auto un motociklu vadīšana. Pamatojoties uz atšķirīgiem apstākļiem dažādās valstīs, YFU nacionālās organizācijas šo sarakstu var papildināt. Specifiskas YFU apdrošināšanas prasības var būt par iemeslu uzskaitījuma papildināšanai. YFU nacionālais un reģionālais direktors var dot atļauju Biedram piedalīties aktivitātēs, kas ietver sevī riska un bīstamības elementus, bet tikai pēc tam, kad piekrišanu (rakstisku) ir devuši Biedra likumiskie pārstāvji un viesģimene. Atļaujai ir jāatbilst Programmas valsts YFU organizācijas prasībām un jāatbrīvo YFU un viesģimene no jebkādas atbildības par Biedru aktivitātes veikšanas laikā. Ja Biedrs nodarbojas ar kādu no minētajām aktivitātēm vai citām aktivitātēm ar bīstamības elementiem, tad viņa likumiskie pārstāvji ir pilnībā atbildīgi par to, lai viņa apdrošināšanas līgumā būtu paredzēts segt iespējamos izdevumus minētās aktivitātes veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā Biedram ir jāiegūst papildus apdrošināšanas līgums.
 

AUTO, MOTOCIKLU VADĪŠANA: Biedriem nekādos apstākļos un situācijās nav atļauts vadīt automašīnu vai motociklu Programmas īstenošanas ietvaros. Noteikums ir spēkā arī tajos gadījumos, ja Biedrs ir ieguvis starptautisko transportlīdzekļa vadītāja apliecību, un, ja arī viesģimene uzskata, ka Biedrs ir pārliecinošs un uzmanīgs braucējs. Ja tiks atklāts, ka Biedrs ir pārkāpis šo noteikumu, YFU nekavējoties pieņems lēmumu par Programmas pirmstermiņa pārtraukšanu. Lauksaimniecības tehnika, kalnu velosipēdi, mopēdi: Noteikumi attiecībā uz šiem transporta līdzekļiem ir atšķirīgi dažādās valstīs. Šajā gadījuma lēmumu par atļauju pieņem katras valsts YFU organizācija. Ja Programmas valsts YFU atļauj lietot iepriekš minētos transporta līdzekļus, tad Biedram ir jāievēro visi pastāvošie drošības pasākumi un noteikumi.

 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PĀRTRAUKŠANA: Gadījumos, kad Biedrs nespēj veiksmīgi pielāgoties apstākļiem Programmas valstī, kad Biedram ir personīgas problēmas, kad tiek pārkāpts kāds no galvenajiem YFU noteikumiem, vai arī Biedram ir problēmas mājās, ir nepieciešams pirms termiņa pārtraukt Programmas īstenošanu. Programmas īstenošanas pārtraukšana var būt brīvprātīga un notikt piespiedu kārtā. Brīvprātīga Programmas īstenošanas pārtraukšana nozīmē to, ka Biedrs pats vēlas atgriezties mājas ātrāk, un viņa likumiskie pārstāji piekrīt šādam lēmumam. Piespiedu Programmas īstenošanas pārtraukšana nozīmē to, ka Programmas valsts YFU biroja apstiprinātas procedūras kārtībā, kas ietver arī konsultācijas ar Sabiedrību, tiek nolemts pārtraukt Programmas īstenošanu ar tūlītēju atgriešanos mītnes valstī.
 

NODARBINĀTĪBA: Normatīvais regulējums attiecībā par Biedra strādāšanu algotā darbā ir atšķirīgi dažādās valstīs. Daudzas valstis izdod vīzas ar priekšnoteikumu, ka tiek ierobežota iespēja strādāt algotu darbu. Biedriem programmas īstenošanas laikā nav atļauts strādāt pilnas slodzes darbu. Biedriem ir jāievēro visi noteikumi, kas pieņemti Programmas valstī attiecībā uz cita veida nodarbinātību (nepilnas slodzes darbs, gadījuma rakstura darbs u.c.). Jebkurā gadījumā Biedrs nedrīkst iesaistīties darbā, kas jebkādā veidā traucē viņa mācībām un skolas apmeklējumam.
 

UZTURĒŠANĀS TERMIŅA PAGARINĀŠANA: YFU neuzņemas atbildību par uzturēšanās termiņa Programmas valstī pagarināšanu. Ne YFU, ne tās pārstāvji nepiedalīsies iespēju noskaidrošanā, kādas pastāv uzturēšanās termiņa pagarināšanai, ja vien tas nebūs nepieciešams kādu medicīnisku vai citu ārkārtas apstākļu dēļ. Pārējos gadījumos YFU atbildība par Biedru Programmas īstenošanas laikā beidzas YFU plānotajā atgriešanās datumā pēc tam, kad Biedrs ar noteikto avioreisu ir atgriezies savā mītnes zemē. Ja Biedrs izlemj palikt Programmas valstī ilgāk par YFU noteikto atriešanās datumu, tad Biedrs automātiski izstājas no Programmas, tiklīdz YFU noteiktais uzturēšanās termiņš beidzas.
 

LEGĀLAIS STATUSS: Ja Biedram Programmas īstenošanas laikā ir nepieciešama juridiska konsultācija, tad Programmas valsts YFU brīvprātīgie vai biroja darbinieki sniegs Biedram padomus un nodrošinās to, ka pret Biedru piemērotie juridiskie līdzekļi atbilst valsts likumdošanai. Biedra mītnes zemes vēstniecības vai konsulāti nenodrošina bezmaksas juridisko konsultāciju, galvojumu vai atbrīvošanu no ieslodzījuma.
 

LAULĪBAS: Programmā nedrīkst piedalīties Biedri, kas stājušies laulībā. Ja Biedrs stājas laulībā Programmas īstenošanas laikā, vai arī tiek atklāts, ka Biedrs ir bijis precējies pirms tam, tādā gadījuma Programmas īstenošana nekavējoties tiek pārtraukta.
 

MEDICĪNISKĀ APRŪPE: (ieskaitot akūtus gadījumus): Biedriem Programmas īstenošanas laikā ir jābūt Programmas valsts apstiprinātai apdrošināšanai, kas sedz izdevumus slimību gadījumos, medicīniski akūtos gadījumos vai hospitalizācijas gadījumā. Ne YFU pārstāvji, ne Biedra viesģimene neatbild par ārstēšanās izdevumu segšanu, neatkarīgi no tā, kurš ir parakstījis iesniegumu hospitalizācijai. Tuvāku informāciju par šo jautājumu var saņemt no Sabiedrības, iepazīstoties ar apdrošināšanas polises noteikumiem.
 

IZSTĀŠANĀS NO PROGRAMMAS: Ja Biedrs bez viesģimenes vai YFU atļaujas atrodas prombūtnē no savas dzīvesvietas vai vietas Programmas valstī, kur YFU ir norādījusi viņam būt, tad YFU uzskata, ka Biedrs ir izstājies no Programmas. Šajā gadījumā YFU organizācijas juridiskas un citas saistības pāriet Biedra un viņa likumisko pārstāvju pārziņā. Lielākajā daļā valstu vīzas ir derīgas tikai tik ilgi, kamēr Biedrs ir YFU Programmas dalībnieks, tāpēc vīza kļūst nederīga, līdz ko Biedrs izvēlas izstāties no Programmas. YFU iespēju robežās centīsies panākt YFU uzraudzības atjaunošanu, tomēr gadījumā, ja tas nebūs iespējams, tad Biedra izstāšanās no YFU Programmas ir galīga un negrozāma. Izstājoties no Programmas Biedrs zaudē YFU atbalstu, viņa skolai tiks paziņots par to, ka Biedrs ir pārtraucis īstenot Programmu, un dažos gadījumos Biedrs zaudēs arī izdevumus par atpakaļceļa biļeti.
 

PASE: Biedram, sākot īstenot Programmu un ierodoties Programmas valstī, jābūt līdzi ceļošanai derīgai pasei (pārliecinieties par to Programmas valsts YFU birojā). Biedram nav nepieciešams Programmas īstenošanas laikā pasi nēsāt sev līdzi. Atrodiet savai pasei drošu vietu tās uzglabāšanai. Pierakstiet savu pases numuru un glabājiet to atsevišķi no pases.
 

PERSONĪGAIS IZSKATS: Lai gan Biedram nav iespējams paņemt līdzi daudz drēbju ierobežotā bagāžas svara dēļ, Biedram jābūt gatavam apģērbties piemēroti dažādiem apstākļiem un notikumiem. Biedriem būtu jācenšas vilkt apģērbu, kas Programmas valstī tiek uzskatīts par piemērotu attiecīgajai vecuma grupai un situācijai. Biedrs Programmas valstī var nonākt situācijās, kad džinsi un šorti nebūs piemērotākais apģērba veids. Biedriem nevajadzētu samulsināt viesģimenes, ģērbjoties nepārdomāti vai nepiemēroti situācijai. Dažkārt apģērbs un matu sakārtojums ir veids, kādā cilvēki izsaka brīvību un individualitāti. Ne vienmēr šādos gadījumos viesģimenes augsti novērtēs Biedra izvēli. Biedriem ir jāierodas viesģimenēs tīriem un kārtīgiem.
 

POLITISKIE UZSKATI: Politiskie uzskati, ko Biedrs pauž Programmas valstī ir viņa subjektīvie politiskie uzskati, jo Biedrs nekāda veidā nepārstāv savu mītnes valsti vai YFU oficiālā līmenī. Tomēr daudzos gadījumos Biedrs būs pirmais pārstāvis no mītnes valsts, kuru citas personas Programmas valstī satiek, līdz ar to Biedra uzvedība un paustie politiskie uzskati būs pirmais iespaids par mītnes valsti. Tā kā YFU ir nepolitiska organizācija, Biedriem nevajadzētu iesaistīties politiskās aktivitātēs Programmas valstī, neraugoties uz to, cik spēcīgi viņi vēlas cīnīties par kādu ideju vai kandidātu. Biedra iesaistīšanās politiskās aktivitātēs var tikt pārprasta, un kāds tā iemesla dēļ var apvainoties uz Biedru vai izteikt savu nepatiku. Biedram, daloties iespaidos un zināšanās par savu valsti un tās kultūru, būtu jāņem vērā, ka viņš tomēr ir savas mītnes valsts reprezentatīvais pārstāvis neoficiālā līmenī, un draudzīga attieksme un objektīvs informācijas izklāsts radīs reprezentatīvāku tēlu gan par pašu Biedru, gan viņa mītnes valsti.
 

GRŪTNIECĪBA: Medicīnisku, personīgu un viesģimenes apsvērumu dēļ, Biedriem, kuriem Programmas īstenošanas laikā iestājas grūtniecība, nekavējoties pēc tam, kad par to ir paziņots likumiskajiem pārstāvjiem, ir jāatgriežas mītnes valstī. Individuālos gadījumos ir pieļaujami izņēmumi. Noteikums attiecas arī uz Biedriem, kas Programmas īstenošanas laikā izraisa grūtniecību. Arī šādos gadījumos Biedram ir jāatgriežas mītnes valstī ātrāk, Programmas īstenošanu pārtraucot pirms termiņa. Biediem, kuriem ir iestājusies grūtniecība, ieteicams par to nekavējoties paziņot viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
 

RELIĢIJA: Biedriem un viņu viesģimenēm bieži ir atšķirīgi reliģiskie uzskati. Dažiem dievkalpojumi un citas reliģiskās aktivitātes ir centrāls notikums iknedēļas rutīnā. Citiem reliģija nav viņu dzīves svarīga sastāvdaļa. Biedram Programmas īstenošanas laikā ir ieteicams piedalīties visās aktivitātēs kopā ar viesģimeni, ieskaitot dievkalpojumus, ja vien Biedra ticība to neaizliedz. Protams, tā ir Biedra izvēle piedalīties vai nepiedalīties dievkalpojumos, un arī viesģimenei ir jārespektē Biedra ticība. Gadījumos, kad Biedra ticība neļauj piedalīties dievkalpojumos kopā ar viesģimeni, Biedrs tomēr izmantos iespēju piedalīties citās sociālās aktivitātēs kopā ar savu viesģimeni. Daudzās pasaules valstīs un reģionos reliģiskās iestādes ir ne tikai reliģiskās dzīves centrs, bet arī mūzikas, atpūtas un sociālās dzīves centrs, tāpēc Biedram nevajadzētu izvairīties no iespējas iepazīt arī šo viesģimenes dzīves daļu. Biedram ir jāpalūdz viesģimenei palīdzēt atrast savai konfesijai atbilstošu reliģisku iestādi, ja Biedra ticība ir atšķirīga no viesģimenes ticības, un Biedrs vēlas apmeklēt savas konfesijas dievkalpojumus.
 

VIESĢIMENES MAIŅA: Iepazīšanās procesa laikā gan Biedri, gan viesģimenes jūt, ka ir jāpārveido gan tas, ko viņi sagaida viens no otra, gan arī sava uzvedība. Kontaktpersonas var palīdzēt gan Biedram, gan viesģimenei gadījumos, ja kāds no viņiem saskaras ar grūtībām šīs iepazīšanās/pielāgošanās procesa laikā. Dažreiz Biedram ir jāmaina viesģimene. Parasti tas notiek ļoti izteiktu personību atšķirību dēļ. Biedrs nevar mainīt viesģimeni tikai tāpēc, ka viņam ir grūtības pielāgoties apstākļiem Programmas valstī vai viesģimenē, vai arī viņš vēlas pārcelties uz citu reģionu, atšķirīga lieluma pilsētu, vai tāpēc, ka vēlas ģimeni, kura piederētu kādai konkrētai sociāli ekonomiskajai vai etniskai grupai. Nevar mainīt viesģimeni tikai tāpēc, ka Biedram skolā nepasniedz kādus konkrētus mācību priekšmetus vai arī Biedrs nav apmierināts ar skolu kopumā. Lielākajā daļā gadījumu, mainot ģimeni, Biedrs paliks dzīvot tajā pašā reģionā un turpinās mācības tajā pašā skolā, gandrīz vienmēr Biedrs paliks tajā paša valsts daļā. Lēmumu par viesģimenes maiņu pieņem YFU tikai pēc tam, kad ir notikušas pārrunas ar kontaktpersonu, Biedru un viesģimeni. Svarīgi ar visām Programmā iesaistītajām pusēm izdiskutēt problēmas, kas ir par iemeslu ģimenes maiņai vai arī pretēja lēmuma pieņemšanai.
 

SKOLA: Apmeklējums. Biedriem ir regulāri jāapmeklē skola un jāpiedalās obligātajos un izvēles akadēmiskajos priekšmetos. Programmas īstenošana var tikt pārtraukta gadījumā, ja Biedram ir atkārtots neattaisnots skolas kavējums. Novērtējums/piedalīšanās mācību procesā: Izņemot pirmo pielāgošanos periodu ar iespējamām valodnieciskām un akadēmiskām problēmām, Biedram ir jābūt apmierinošām sekmēm mācībās. Pēc attiecīga laika perioda neapmierinoša motivācija mācīties, sekmju pasliktināšanās (neapmierinošas atzīmes), nepiedienīga uzvedība kombinācijā ar sliktu pielāgošanos jaunajiem apstākļiem var būt par iemeslu Programmas īstenošanas pārtraukšanai.
 

FORMĀLA IZSLĒGŠANA: Ja Biedrs tiek izslēgts no skolas, Programmas īstenošana tiek pārtraukta automātiski.
 

SMĒĶĒŠANA: Dažreiz Biedri Sabiedrības dokumentos neuzrāda, ka viņi smēķē, jo domā, ka tad būs grūtības atrast viņiem viesģimeni, kas atļaus smēķēt. Vai arī viņi sāk smēķēt pēc tam, kad dokumenti ir nodoti vai uzsākta Programmas īstenošana. Ja Biedrs smēķē, un nav to uzrādījis dokumentos, tad viņam par to ir jāpaziņo Sabiedrībai pirms aizbraukšanas. Ja Biedrs ir pārtraucis smēķēšanu pēc tam, kad ir nodoti YFU dokumenti, arī tas viņam ir jāpaziņo Sabiedrībai. Biedram būtu jāizrunājas ar viesģimeni par šo jautājumu pirms viņš sāk smēķēt viesģimenes mājās. Dažas ģimenes neatļaus smēķēt savās mājās. Biedram tad būs jāsmēķē ārā vai jāpārtrauc smēķēšana.
 

IZDEVUMI: Biedram ir jāsedz tādi izdevumi, kā skolu, laboratoriju nodevas, transports, grāmatas, ceļojumi vai izdevumi ceļojumu laikā, telefonzvani vai citi personīgie izdevumi. Programmas īstenošanas laikā Biedri atbild arī par dažādu zaudējumu izraisīšanu. Biedri finansiāli neatbild par dzīvošanas un uztura izdevumiem viesģimenē. Viesģimenes piedāvā studentiem trīs ēdienreizes dienā, tas ietver sevī arī pusdienas vai pusdienu naudu, lai Biedrs varētu paēst skolā. No viesģimenes ir atkarīgs tas, vai viņi piedāvās gan pusdienas, gan pusdienu naudu. Biedriem nekad nevajadzētu aizdot vai aizņemties naudu, jo īpaši no viesģimenes. Ja nauda tiek aizdota ārkārtas gadījumā, tad Biedram vai viesģimenei vajadzētu saņemt rakstisku kvīti. YFU neatbild par Biedra parādiem vai aizdevumiem.
 

CEĻOŠANA: Visiem Biedra ceļojumiem, kas netiek organizēti Programmas ietvaros, ir jāsaņem atļauja no YFU. Atļautajiem ceļojumiem ir jāatbilst trīs vispārīgiem kritērijiem: 1. Biedra drošība tiek nodrošināta visaugstākajā pakāpē; 2. YFU ir informēts par Biedra atrašanās vietu; 3. Ceļojums nenotiek skolas mācību laikā. Biedram ir jāsaņem atļauja no Programmas valsts YFU biroja pirms došanās ceļojumā. YFU birojā tiks sniegta informācija par specifiskām detaļām, kas saistītas ar atļauju, piemēram, ir nepieciešama rakstiska atļauja no likumiskajiem pārstāvjiem, kas atbrīvo YFU no atbildības ceļojuma laikā. YFU birojs patur tiesības aizliegt Biedram doties ceļojumā. Ja Biedrs dodas ceļojumā bez YFU atļaujas, var tikt pieņemts lēmums par Programmas īstenošanas pārtraukšanu. Ja tiek plānots brauciens ārpus Programmas valsts, ir jāpārliecinās par Biedra vīzas statusu. Proti, par to, ka atgriežoties Programmas valstī ir atļauta atkārtota robežas šķērsošana.
 

LIKUMPĀRKĀPUMI: Pārkāpumu raksturs un nopietnība nosaka procedūru un tās iespējamo iznākumu. Jebkura pret Biedru celtā apsūdzība būs noteicoša iespējamam procesa iznākumam. Krimināla apsūdzība pret Biedru vai jebkura veida zādzībā būs par iemeslu Programmas īstenošanas pārtraukšanai. Ja tiek pieņemts lēmums par arestu vai noteikta tiesas prāva, tad Biedram un viņa likumiskajiem pārstāvjiem ir jābūt informētiem, ka YFU iesaka nolīgt advokātu Biedra interešu aizstāvībai. Biedram un viņa likumiskajiem pārstāvjiem ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar juridisko pārstāvniecību. YFU var pieņemt lēmumu par Biedra statusu Programmā, neatkarīgi no juridiskā lēmuma. Ja Biedrs tiek apvainots pārkāpumā, kas ir par iemeslu palikt Programmas valstī ilgāk par Programmas īstenošanas termiņa beigām vai arī tiesas procesa laiks tiek noteikts pēc Programmas īstenošanas beigām, tad Biedrs tiks atskaitīts no Programmas no tā brīža, kad bija paredzēta viņa atgriešanās mītnes valstī. Biedrs un viņa likumiskie pārstāvji būs pilnībā atbildīgi par visu tālāk notiekošo.